Informace o zpracovávaných osobních údajích

(dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů – dále Nařízení GDPR)

Naše společnost PLASMA PLACE s.r.o., zpracovává následující osobní údaje subjektů údajů.

Ve společnosti působí Pověřenec pro ochranu osobních údajů – paní Bc. Jana Švandová.

V případě uplatnění Vašich níže uvedených práv, které by naše společnost řešila nebo dalších informacích vztahujících se ke zpracování osobních údajů společnosti PLASMA PLACE s.r.o.  kontaktujte prosím pověřence společnosti na emailové adrese gdpr@plasmaplace.cz.

Společní správci:

Naše společnost PLASMA PLACE s.r.o. uzavřela smlouvu o společném správcovství se společností HELLO LAB s.r.o. Tato smlouva řeší společné zpracování osobních údajů v oblastech personální agendy, marketingových aktivit, zpracování účetní a mzdové agendy, IT.

V případě, že zpracováváme Vaše osobní údaje jsou stanoveny Vaše následující práva:

Máte právo požádat správce osobních údajů – naši společnost o potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, o přístup k těmto osobním údajům,

Máte právo na opravu Vašich osobních údajů (v případě nepřesných osobních údajů a doplnění neúplných osobních údajů),

Máte právo na výmaz Vašich osobních údajů, pokud je dán jeden z těchto důvodů:

 • osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány
 • odvoláte Váš souhlas, na jehož základě byly údaje zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování
 • vznesete námitky proti zpracování (viz dále) a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování
 • osobní údaje byly zpracovány protiprávně
 • osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Unie (EU) nebo právu ČR, které se na naši společnost vztahuje
 • osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti přímo dítěti,

Jsou stanoveny důvody, kdy se toto Vaše právo neuplatní.

Máte právo na omezení zpracování.

 • v případě Vašeho popření přesnosti na dobu potřebnou k tomu, abychom mohli přesnost osobních údajů ověřit
 • zpracování je protiprávní a žádáte místo výmazu osobních údajů omezení jejich použití
 • osobní údaje již naše společnost nepotřebuje pro účely zpracování, ale vy je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků
 • vznesete námitku proti zpracování (viz níže) a dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody naší společnosti převažují nad oprávněnými důvody vaší osoby

Můžete vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů v případech, kdy se vaše osobní údaje zpracovávají na základě zpracování, které je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým jsme pověřeni a v případě zpracování, které je prováděno pro účely našich oprávněných zájmů.

Máte právo požádat naši společnost o získání/předání (Právo na přenositelnost) Vašich osobních údajů v případě, že zpracování vašich osobních údajů je založeno na Vašem souhlasu (dle Nařízení GDPR – podle čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) nebo na smlouvě podle čl. 6 odst. 1 písm. b) a zpracování se provádí automatizovaně.

V případě osobních údajů, které jsou zpracovávány na základě Vašeho souhlasu, Máte právo tento svůj souhlas odvolat. Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, www.uoou.cz, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

V případě, že dojde v rámci zpracování osobních údajů naší společností k porušení zabezpečení osobních údajů, které bude mít za následek vysoké riziko pro práva a svobody fyzických osob, oznámíme toto porušení bez zbytečného odkladu na našich webových stránkách a v případě, že budeme mít Vaše kontaktní údaje (telefon a mailovou adresu také přímo Vám.


Subjekty údajů, zpracovávané osobní údaje, účel zpracování

Fyzické osoby – zaměstnanci společností, úřadů a orgánů se kterými se jedná na základě obchodního vztahu nebo na základě zákonných povinností – Jméno a příjmení
– Mailová adresa
– IP adresa
– Rodné číslo (tyto a následující údaje jsou shromážděny výhradně u kvalifikačních dokladů zaměstnance – např. Osvědčení o odborné způsobilosti v požární ochraně)
– Adresa
– Datum narození
plnění smluvního vztahu
důkazní prostředek
prokázání způsobilosti
Doba uchování: 10 kalendářních roků po provedení záznamu
Kvalifikační doklady: 5 let po skončení plnění
Případní příjemci: zaměstnanci naší společnosti dle funkčního zařazení a oprávnění přístupu, daňový poradce, finanční auditor, státní orgány a úřady, právník společnosti, naši případní zpracovatelé osobních údajů
Fyzické osoby jednající na základě obchodního vztahu – Jméno a příjmení
– Adresa trvalého pobytu
– Mailová adresa
– IP adresa
– Rodné číslo (tyto a následující údaje jsou shromážděny výhradně u kvalifikačních dokladů zaměstnance – např. Osvědčení o odborné způsobilosti v požární ochraně)
– Adresa
– Datum narození
Smlouva, Zájem (důkazní nouze, bezpečnost a ochrana zdraví, ochrana majetku, ekonomický zájem, prokázání způsobilosti) Doba uchování:

Smlouvy/objednávky atd. 10 po provedení záznamu

Kvalifikační doklady: 5 let po skončení plnění

Případní příjemci: státní orgány a úřady, daňový poradce, finanční auditor, právník společnosti

Záznam z kamerového systému – Obrazy osoby (zvláštní kategorie osobních údajů) důkazní prostředek

ochrana bezpečnosti, zdraví a životů, ochrana majetku

Doba uchování: 30 dní

Případní příjemci: zaměstnanci naší společnosti dle funkčního zařazení a oprávnění přístupu, naši případní zpracovatelé osobních údajů, státní orgány a úřady, právník společnosti, naši případní zpracovatelé osobních údajů

Záznam hlasu – Záznam hlasu a obsahu hovoru důkazní prostředek Doba uchování: do odvolání souhlasu

Případní příjemci: zaměstnanci naší společnosti dle funkčního zařazení a oprávnění přístupu, naši případní zpracovatelé osobních údajů, státní orgány a úřady, právník společnosti, naši případní zpracovatelé osobních údajů

Majitelé společnosti – Jméno a příjmení
– Adresa trvalého pobytu
– Identifikátor dokladu
právní povinnost Doba uchování: 15 kalendářních roků následujících po roce, kdy byly údaje zaznamenány na konkrétním dokladu

Případní příjemci: zaměstnanci naší společnosti dle funkčního zařazení a oprávnění přístupu, státní orgány a úřady, právník společnosti, naši případní zpracovatelé osobních údajů

Statutární zástupci společnosti – Jméno a příjmení
– Adresa trvalého pobytu
– Identifikátor dokladu
právní povinnost Doba uchování: 15 kalendářních roků následujících po roce, kdy byly údaje zaznamenány na konkrétním dokladu

Případní příjemci: zaměstnanci naší společnosti dle funkčního zařazení a oprávnění přístupu, státní orgány a úřady, právník společnosti, naši případní zpracovatelé osobních údajů

Dárce – zdravotnická dokumentace – Veškeré zdravotní záznamy a údaje stanovené právními předpisy v této oblasti právní povinnost Doba uchování dle přílohy č. 3 Vyhlášky č. 98/2012 Sb.

Příjemci, případní příjemci: dle § 65 Zákona č. 372/2011 Sb. *

IP adresy
Fotografie Oprávněný zájem Doba uchování: 10 let
Případní příjemci: zaměstnanci naší společnosti dle funkčního zařazení a oprávnění přístupu, státní orgány a úřady, právník společnosti, naši případní zpracovatelé osobních údajů, obchodní partneři

* Všechny uváděné předpisy v platném znění

Máte dotaz? Kontaktujte nás

  Odesláním vaší zprávy souhlasíte se zpracováním osobních údajů

  Soubory cookie zajistí lepší služby

  Kliknutím na „Přijmout vše“ souhlasíte s tím, že naše webové stránky budou používat soubory cookie, abychom vám poskytli co nejrelevantnější zkušenost tím, že si zapamatujeme vaše preference a opakované návštěvy. Svůj souhlas můžete ovládat v části „Nastavení souborů cookie“. Přečtěte si prosím naše Zásady používání souborů cookie.

  Nastavení Cookies

  Služba Zpracovatel Označení Cookies Status
  Google Analytics Google Inc.
  1600 Amphitheatre Parkway Mountain View CA 94043
  USA
  Google Ads Google Inc.
  1600 Amphitheatre Parkway Mountain View CA 94043
  USA
  Google Tag Manager Google Inc.
  1600 Amphitheatre Parkway Mountain View CA 94043
  USA
  Facebook Pixel Meta Platforms, Inc.
  1 Hacker Way Menlo Park, CA 94025
  USA